Integritetspolicy Bitoreq AB

Vem är personuppgiftsansvarig?

Det svenska bolaget Bitoreq AB med org.nr: 559056-8779, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs nedan och som enligt avtal är leverantör eller mottagare av tjänster, eller den juridiska person som du har kontaktat eller som kontaktat dig (”Bitoreq”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Du finner kontaktuppgifter längst ned i denna policy.

 

Webbsidan www.Bitoreq.com

Bitoreq värnar om den personliga integriteten för våra webbplatsers besökare. Vi ansvarar för säkerställandet av att de personuppgifter som vi samlar in genom webbsidorna uteslutande används för avsett ändamål. Vi skyddar dem från obehörig åtkomst och användning.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi när du besöker hemsidan och varför

När du besöker våra webbsidor samlas din IP-adress samt andra identifikatorer och information in automatiskt genom vår användning av cookies och andra liknande teknologier. Denna data används sedan för att:

  • tillhandahålla våra webbtjänster, d.v.s. göra webbsidans innehåll tillgängligt för dig – den rättsliga grunden för denna behandling är att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal 
  • mäta trafikmönster och statistik för webbsidan – den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att analysera användares aktivitet och preferenser i syfte att förbättra funktionalitet och tjänster 
  • fastställa rättsliga krav och försvara oss mot dem – den rättsliga grunder för denna behandling är vårt berättigade intresse av att som personuppgiftsansvarig tillvarata våra rättigheter.

För mer information om vår användning av cookies, vänligen se avsnittet ”Cookies”.

Om du besvarar en frivillig enkät kommer vi att behandla personuppgifter med stöd av ditt samtycke för att analysera svaret / resultaten och förbättra våra tjänster baserat på samtliga svar / resultat.

När du tillhandahåller personuppgifter genom att använda ”Kontakta oss”-funktionen kommer vi behandla dina uppgifter för att besvara din fråga eller begäran. För att kunna använda detta verktyg måste du tillhandahålla sådana personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna kontakta dig för att svara eller ställa ytterligare frågor . Det är möjligt att tillhandahålla ytterligare uppgifter för att underlätta kontakt eller besvarande av din förfrågan. Tillhandahållande av uppgifter markerade som obligatoriska krävs för att vi ska kunna besvara din förfrågan och om du inte tillhandahåller dessa uppgifter kommer vi inte att kunna göra det. Att tillhandahålla ytterligare uppgifter är frivilligt och sker med stöd av ditt samtycke.

Om du väljer att prenumerera på vårt Nyhetsbrev kommer vi behandla dina uppgifter för att skicka information om våra aktiviteter och nyheter som vi tror kan vara intressanta för dig. Att prenumerera på Nyhetsbrevet innebär att du lämnar ditt samtycke och är frivilligt. Vi kommer spara dina uppgifter för detta ändamål till dess att du återkallar ditt samtycke, vilket du när som helst kan göra.

 

Arbetsrelaterade kontaktuppgifter

Bitoreq behandlar personuppgifter om kontaktpersoner och andra representanter för potentiella, nuvarande och före detta kunder och leverantörer, som t.ex., för- och efternamn, titel, namn och kontaktuppgifter, innefattande telefonnummer till arbete och e-postadress samt uppgifter om kontakter och relationer till Bitoreq (”arbetsrelaterade kontaktuppgifter”).

Vi kan komma att samla in arbetsrelaterade kontaktuppgifter direkt från personen i fråga (t.ex. när han eller hon mailar eller ringer oss eller lämnar ifrån sig sitt visitkort), genom den organisation som han eller hon företräder eller genom öppna källor (t.ex. bolagsregister, yrkesprofiler på t.ex. Linkedin™ eller genom webbsidan för den organisation som personen i fråga företräder).

Arbetsrelaterade kontaktuppgifter behandlas primärt för att upprätthålla och utveckla affärsrelationer med den organisation som personen i fråga företräder samt för ändamål som utgör berättigade intressen för Bitoreq i enlighet med artikel (som t.ex. affärskorrespondens, för att fatta nödvändiga beslut om att ingå eller för att fullgöra ett avtal med organisationen i fråga, för interna rapporter samt för att utvärdera och optimera kvalitén på tjänster, för att utvärdera och utveckla säljmöjligheter, analysera kundnöjdhet, affärsutveckling genom etablering av affärskontakter), samt för att fullgöra rättsliga skyldigheter (t.ex. för att utfärda fakturor, dokumentera tillhandahållna tjänster, för att kunna identifiera den företrädda organisationen på lämpligt sätt, för att förhindra brottslig verksamhet och korruption) och, om behandlingen av personuppgifter härrör till tjänster som tillhandahålls till den registrerade eller avtal som ingåtts med personen i fråga, för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet i fråga  Arbetsrelaterade kontaktuppgifter kan även komma att behandlas av Bitoreq med stöd av separat samtycke som lämnats av personen i fråga (t.ex. för att ta emot marknadsföringsmaterial från oss). I dessa fall behandlas personuppgifter i den utsträckning och för de ändamål som omfattas av samtycket.

Arbetsrelaterade kontaktuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan (t.ex. vid ingående och fullgörelse av avtal – fram till dess att avtalet har ingåtts eller fullgjorts samt under så lång tid därefter som krävs enligt lag eller för arkivering av Bitoreq, på basis av vårt berättigade intresse som personuppgiftsansvarig).

För att utöva dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter (inklusive rätten att invända mot behandlingen eller för att återkalla ditt samtycke), vänligen kontakta oss på kontakt@Bitoreq.se

Om du har synpunkter på vår behandling av personuppgifter (till exempel om du anser att vi inte tillgodoser dina rättigheter som registrerad) har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet. Mer information om hur du utövar dina rättigheter och kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheterna finns under avsnitten ”Vilka rättigheter har jag som registrerad?” och ”Hur man utövar personuppgiftsrelaterade rättigheter”.

 

Sociala medier

Bitoreq behandlar personuppgifter om användare som besöker Bitoreq-profiler i sociala medier (LinkedinTM). Dessa uppgifter behandlas endast i samband med skötseln av en sådan profil, t.ex. för att informera användarna om Bitoreqs verksamhet och för att främja olika typer av evenemang, tjänster och produkter. Den rättsliga grunden för Bitoreqs behandling av personuppgifter i detta syfte är vårt berättigade intresse  av att marknadsföra vår verksamhet.

 

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbsida. Cookien hjälper innehavaren av webbsidan att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbsidan. Cookies kan innehålla personuppgifter.

De flesta webbläsare tillåter cookies automatiskt men du kan ändra inställningarna för detta. Om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas genom cookies kan du konfigurera din webbläsare så att den meddelar dig varje gång en cookie placeras. På så vis kan du alltid bestämma om du vill godkänna cookies eller inte. Om du inte samtycker till användningen av cookies över huvud taget kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar alla cookies från att sparas. Vänligen observera att användningen av cookies dock kan vara nödvändig för att tillhandahålla vissa funktioner och om du väljer att neka cookies kan det reducera webbsidans funktionalitet.

Din webbläsare bör innehålla detaljerade instruktioner för hur du kontrollerar godkännande av cookies.

Vi använder två typer av cookies. Den första typen sparar en fil under lång tid på användarens dator. Den används till exempel för funktioner som talar om för användaren vad som är nytt sedan senaste besöket på sidan. Den andra typen av cookie kallas sessions-cookie och sparas tillfälligt i användarens datorminne under den tid som användaren besöker sidan. Sessionscookies raderas när webbläsaren stängs eller kort därefter.

Vår webbsida använder även cookies genererade av tredjepartsprodukter och tjänster som används på sidan, innefattande följande verktyg och produkter.

Goolge Analytics:

Bitoreq använder Google Analytics som statistikverktyg för webbsidan. Denna funktion sparar cookies på din dator. Data som samlas in genom Google Analytics används för att bättre förstå våra besökare och hur de använder webbsidan.

Google Analytics cookies, domän: google-analytics.com

Läs mer om vilka cookies Google Analytics använder här

 

Lagringstid

Lagringstiden för personuppgifter beror på vilken typ av tjänst som tillhandahålls och ändamålet med behandlingen. Som regel behandlas uppgifter om besökare av våra webbplatser under den tid som webbplatsen besöks. Om uppgifterna behandlas baserat på Bitoreqs berättigade intresse kommer uppgifterna att raderas efter att det berättigade intresset har uppnåtts eller fram till dess att vi mottar en berättigad invändning mot personuppgiftsbehandlingen. Om uppgifterna behandlas baserat på samtycke behandlas uppgifterna till dess att samtycket återkallas. Inom ramen för ett avtalsförhållande behandlas personuppgifter fram till avtalets upphörande plus den tid som krävs enligt lag eller för att Bitoreq ska uppnå ett berättigat intresse i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Lagringstiden av personuppgifter kan förlängas om behandlingen är nödvändig för att identifiera rättsliga krav eller för att försvara oss mot dem samt därefter under så lång tid och i den utsträckning som krävs enligt lag.

Till vilka mottagare överför vi personuppgifter

För att uppnå ändamålen kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden. Sådana personuppgiftsbiträden tillhandahåller datalagringstjänster, marknadsföringstjänster samt tjänster för att felsöka och rätta eventuella fel avseende vår webbsida och andra IT-verktyg som vi använder oss av.

Bitoreq använder Lets serve it AB som leverantör av webbhotell. Lets serve it AB är inom ramen för webbhotellstjänsten ett personuppgiftsbiträde åt Bitoreq.

Personuppgifter kan även komma att delas med underleverantörer som Bitoreq anlitar för att tillhandahålla en tjänst, t.ex. utskick av inbjudningar.

Datasäkerhet

För att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder. Alla våra system har t.ex. ett högt tekniskt säkerhetsskydd (vilket innefattar spårbarhet, katastrofåterställningsmöjligheter, behörighetsbegränsningar m.m.) och vi har policyer för att säkerställa att våra anställa endast har åtkomst till personuppgifter på need-to-know-basis.

 

Vilka rättigheter har jag som individ

Du har enligt gällande lag följande grundläggande allmänna rättigheter:

  • Rätt till åtkomst: du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter.
  • Rätt till rättelse: du har rätt att få oriktiga personuppgifter rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter
  • Rätt till radering (“rätt att bli bortglömd”): under vissa omständigheter (vilket innefattar personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke) har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vänligen observera att denna rätt inte är ovillkorlig. Av detta skäl kommer vi inte alltid att vidta några åtgärder om du åberopar denna rättighet.
  • Rätt att invända: mot vissa behandlingsåtgärder utförda av oss avseende dina personuppgifter, som t.ex. behandling av dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse. Rätten att invända gäller även behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
  • Rätt till begränsning av behandlingen: du har under vissa omständigheter rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen observera att denna rättighet inte är ovillkorlig. Av detta skäl kommer vi inte alltid att vidta några åtgärder om du åberopar denna rättighet.
  • Rätt till dataportabilitet: du har rätt att få ut dina personuppgifter (eller få dina personuppgifter överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Hur du utövar dina rättigheter som registrerad

Om du skulle vilja utöva dina rättigheter som registrerad vill vi informera dig om att dessa rättigheter inte är absoluta och en begäran om att utöva en viss rättigheter kommer därför inte alltid leda till att den begärda åtgärden vidtas.

En begäran om registerutdrag eller någon annan begäran avseende personuppgifter som behandlas av Bitoreq måste framställas skriftligen genom att maila kontakt@bitoreq.se

Detta gäller även om du har frågor angående denna integritetspolicy, vänligen skicka ett e-postmeddelande kontakt@bitoreq.se.

Vi är tacksamma om du meddelar oss om det finns något som du inte är nöjd med vad gäller vår personuppgiftsbehandling. Om du har synpunkter på vår personuppgiftsbehandling, t.ex. om du inte anser att vi tillgodoser dina rättigheter som registrerad, har du rätt att vända dig till ansvarig tillsynsmyndighet.

Du kan komma i kontakt med ansvarig tillsynsmyndighet med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se
datainspektionen@datainspektionen.se

Du kan också inom ramen för tillämplig lag vända dig till tillsynsmyndigheten i ett annat EU-land där du har din stadigvarande hemvist, din arbetsplats eller vid den ort där den påstådda överträdelsen ägt rum.

 

Ändringar av denna integritetspolicy

Denna policys aktualitet verifieras löpande och uppdateras vid behov. Den nuvarande versionen policyn har antagits och gäller från och med den 1 januari 2020.

 

Bitoreq AB
Drottninggatan 55
+46 723 081 604
kontakt@bitoreq.se